תנאי חופשת הצלילה בדהב או בשארם

התנאים המופיעים כאן יחד עם כל הפרטים והעדכונים שנמסרו או ימסרו ללקוח בכתב עד מועד היציאה לפעילות הם חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין הלקוח למעמקים.

מגבלות רפואיות

אני מצהיר/ה כי אני לא סובל/ת ממגבלה כלשהיא (רפואית או אחרת) המונעת ממני להשתתף בפעילות. אני לוקח/ת אחריות מלאה על השתתפותי בפעילות. לא תהיה לי כל טענה אל "מעמקים" בעניין מצבי הבריאותי, בעניין השפעתו על השתתפותי בפעילות או בשל החמרה במצבי הבריאותי הקשורה להשתתפות בפעילות.

 

נסיעה לסיני במגבלות הקורונה

הכרת המגבלות, הבדיקות והדרישות בעניין קורונה היא באחריותי המלאה. "מעמקים" תספק לי מידע שיש בידה על נושאים אלה – אולם מידע זה יחשב כחומר עזר בלבד. לא תהיה לי כל טענה אל "מעמקים" בכל עניין הקשור למגבלות הקורונה, הכרתן והעמידה בהן.
אם יהיה צורך בבדיקת קורונה בישראל או במצרים אזי עלות הבדיקה לא תהיה כלולה במחיר החופשה. לא תהיה לי כל דרישה או טענה אל מעמקים בעניין הבדיקה ותוצאותיה.

נזקים

"מעמקים" אינה אחראית לכל נזק העלול להגרם ללקוח, לציוד הצלילה שלו או למטענו כתוצאה מתאונה מכל סוג שהוא במהלך הפעילות, מחלה, פציעה, נזק ישיר או עקיף, אלימות, שוד, גניבה, אירוע טרור, אבדן, אשפוז, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה וכיוצא באלה.

 

ביטוח

ביטוח צלילה
על הלקוח להציג במועדון הצלילה ביטוח צלילה או ביטוח נסיעות הכולל הרחבה של ספורט אתגרי המכסה צלילה. יש אפשרות לרכוש ביטוח צלילה במועדון הצלילה.

ביטוח נסיעות
מומלץ ללקוח לבטח עצמו בביטוח נסיעות המכסה כל פגיעה/מחלה/נזק או אבדן העלול להתרחש במהלך הפעילות, לפניה או אחריה.

 

תנאי ביטול

תנאי ביטול של ההזמנה
3-6 ימים לפני יום ההגעה: 180 ש"ח. 1-2 ימים לפני יום ההגעה: 250 ש"ח. ביטול ביום ההגעה: 350 ש"ח. במקרה ואבטל אני מאשר/ת ל-"מעמקים" לחייב את כרטיס האשראי שלי על פי תנאי הביטול.
תנאי הביטול מתייחסים לכל לקוח בנפרד.

תנאי ביטול של המלון
בנוסף לתנאי הביטול של ההזמנה כנ"ל, יחולו תנאי ביטול של המלון בהתאם לתנאים של המלון שהוזמן. במקרה וההזמנה היא במלון Mirage Village יהיה תנאי הביטול כדלקמן: 21 יום או יותר לפני יום ההגעה 25%. 14 יום או יותר לפני יום ההגעה 40%. 7 ימים או יותר לפני יום ההגעה 50%. ביטול ביום ההגעה או אי הגעה, 100%. 

הודעת ביטול ע"י הלקוח
במקרה של ביטול, על הלקוח לשלוח את בקשת הביטול בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת info@deeps.co.il. על הלקוח לוודא קבלת הודעת הביטול ע"י "מעמקים" במייל חוזר או בטלפון 09-77-99-182.

אחריות הלקוח לציוד הנמסר לו בעת הפעילות

הלקוח אחראי להחזרת כל הציוד הנמסר לשימושו במהלך הפעילות לרבות ציוד צלילה. אבדן ציוד יחייב את הלקוח בתשלום ע"פ מה שיקבע ע"י "מעמקים" בתיאום עם מועדון הצלילה.

 

תנאים מיוחדים לפעילות במצרים

המצב הבטחוני במצרים
הלקוח מצהיר כי הוא מודע למצב הבטחוני במצרים לרבות אזהרות המסע המתפרסמות מידי פעם. אין ולא תהיה ללקוח כל טענה אל "מעמקים" בכל הקשור למצב הבטחוני, להשפעתו על קיום הפעילות ואו כל פגיעה בלקוח אשר נגרמה כתוצאה מן המצב הבטחוני. "מעמקים" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרה והמצב הבטחוני במצרים ישתנה או עלול להוות (על דעת "מעמקים") סיכון לקיום הפעילות. במקרה כזה "מעמקים" תחזיר ללקוח כל תשלום ששילם עבור הפעילות. לא ינתן על כך כל פיצוי כספי נוסף או אחר

במקרה של אירוע טרור הכולל נפגעים בחופי מזרח-סיני (ברצועה שמגבול ישראל ועד שארם-א-שיח) במהלך התקופה שבין ההרשמה לפעילות ועד ליציאה לפעילות, יוכל הלקוח לבטל את השתתפותו בפעילות ולקבל החזר מלא. גם במקרה של סגירת גבול מצריים למעבר ישראלים יקבל הלקוח החזר מלא. לא ינתן כל פיצוי כספי נוסף או אחר. אזהרות מסע לא יחשבו כסיבה לביטול המאפשרת החזר כספי מלא, גם אם פורסמו מחדש או חל בהן שינוי. במקרה והלקוח החליט לבטל בשל אזהרת מסע יכנסו לתוקף תנאי הביטול הרגילים.

שינויים בלתי צפויים בתוכנית הפעילות

"מעמקים" עושה כל מאמץ לבצע את הפעילות בדיוק על פי התוכנית ולוח הזמנים כפי שנמסר ללקוח. יחד עם זאת יתכנו מצבים בהם יחולו שינויים בתוכנית, בלוח הזמנים בכמות הצלילות ובכל פרט אחר הקשור לפעילות וזאת בשל תנאי הים, מזג האוויר או כל אירוע אחר שאינו בשליטת "מעמקים". במקרה של שינוי שכזה ייעשה כל מאמץ להתאים את תוכנית הפעילות לתנאים שנוצרו. עם זאת, יתכן מצב בו לא נוכל להשלים את תוכנית הפעילות במלואה ואו להשלים את כל הצלילות ואו להתחיל או לסיים את הפעילות במועד המתוכנן. אם כך יקרה, תבחן "מעמקים" מתן החזר ללקוח ע"פ שיקול דעתה.

מועדון הצלילה בו מתקיימת הפעילות

הפעילות תתקיים במועדון צלילה מקומי בארץ היעד כפי שסוכם עם הלקוח בהדרכה מקומית ללא הדרכה ישראלית. אנו עובדים עם מועדוני צלילה מקצועיים ואיכותיים איתם יש לנו ניסיון מצוין. האחריות למתן שירותי הצלילה ולציוד הצלילה היא של מועדון הצלילה המקומי. אם תתעורר בעיה כלשהיא "מעמקים" תעשה מאמץ סביר לפתור את הבעיה בתיאום מול מועדון הצלילה. עם זאת הלקוח מוותר מראש על כל טענה אל "מעמקים" באשר לשירות הניתן במועדון הצלילה.

הגעה והסעה ליעד הפעילות

ההגעה/הסעה למקום היעד של הפעילות היא באחריות הלקוח. "מעמקים" מסיעת בעצה, במידע ובהפניה לנהגים מקומיים. אם הלקוח יבחר לקבל את המלצת "מעמקים" על נהג היכול לקחתו אל יעד הפעילות – הרי שההתקשרות עם הנהג תהיה באחריות הלקוח והתשלום מתבצע ישירות לנהג. הלקוח מוותר מראש על כל טענה אל "מעמקים" בהקשר הזה.

במקרה של מחלוקת בין הצדדים אשר תגיע לכלל התדיינות משפטית, מקום הסמכות השיפוטית יהיה בית המשפט בכפר סבא בלבד.

נגישות